54-56 Center Street
Chatham, NJ 07928

Phone: 973 635 0593
Fax : 973 387 0139

NONDISCRIMINATION STATEMENT

DR. SHARMILA JANI COMPLIES WITH APPLICABLE FEDERAL CIVIL RIGHTS LAWS AND DOES NOT DISCRIMINATE ON THE BASIS OF RACE, COLOR, NATIONAL ORIGIN, AGE, DISABILITY, OR SEX.

LANGUAGE ASSISTANCE SERVICES

ATTENTION: IF YOU SPEAK A LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH, LANGUAGE ASSISTANCE SERVICES, FREE OF CHARGE, ARE AVAILABLE TO YOU. CALL 1-800-528-5888.

ATENCIÓN: SI HABLA ESPAÑOL, TIENE A SU DISPOSICIÓN SERVICIOS GRATUITOS DE ASISTENCIA LINGÜÍSTICA. LLAME AL 1-800-528-5888.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-800-528-5888

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-528-5888번으로 전화해 주십시오.

ATENÇÃO: SE FALA PORTUGUÊS, ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS SERVIÇOS LINGUÍSTICOS, GRÁTIS. LIGUE PARA 1-800-528-5888

ચુ ના: જો તમે જરાતી બોલતા હો, તો િન: લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ ઉપલબ્ધ છ. ફોન કરો 1-800-528-5888.

UWAGA: JEŻELI MÓWISZ PO POLSKU, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ POMOCY JĘZYKOWEJ. ZADZWOŃ POD NUMER 1-800-528-5888.

ATTENZIONE: IN CASO LA LINGUA PARLATA SIA L'ITALIANO, SONO DISPONIBILI SERVIZI DI ASSISTENZA LINGUISTICA GRATUITI. CHIAMARE IL NUMERO 1-800-528-5888.

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-800-528-5888 رقم .والبكم الصم ھ

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ГОВОРИТЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ТО ВАМ ДОСТУПНЫ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЕРЕВОДА. ЗВОНИТЕ 1-800-528-5888.

PAUNAWA: KUNG NAGSASALITA KA NG TAGALOG, MAAARI KANG GUMAMIT NG MGA SERBISYO NG TULONG SA WIKA NANG WALANG BAYAD. TUMAWAG SA 1-800-528-5888.

ATANSYON: SI W PALE KREYÒL AYISYEN, GEN SÈVIS ÈD POU LANG KI DISPONIB GRATIS POU OU. RELE 1-800-528-5888

ध्यान द : य द आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-800-528-5888 पर कॉल कर ।

CHÚ Ý: NẾU BẠN NÓI TIẾNG VIỆT, CÓ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGÔN NGỮ MIỄN PHÍ DÀNH CHO BẠN. GỌI SỐ 1-800-528-5888.

ATTENTION : SI VOUS PARLEZ FRANÇAIS, DES SERVICES D'AIDE LINGUISTIQUE VOUS SONT PROPOSÉS GRATUITEMENT. APPELEZ LE 1-800-528-5888.

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال 1-800-528-5888. ک